1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Thời gian kể từ khi bắt đầu:
0 giây

Câu hỏi 1 / 30


Chọn câu trả lời đúng: