IQ Test

Bài kiểm tra chỉ số thông minh là một bộ các câu hỏi khác nhau nhằm mục đích xác định chỉ số thông minh của người thực hiện.
Chỉ số IQ trung bình là 100. Bạn đã bao giờ tự hỏi chỉ số IQ của mình là bao nhiêu chưa? Hãy làm bài kiểm tra và xem chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu!
Bạn có thể làm bài kiểm tra hoàn toàn miễn phí.
Bắt đầu bài kiểm tra IQ!

Trên 130
High result
110 - 130
Above the average
90 - 110
Average
70 - 90
Under the average
Dưới 70
Low result